Giá nước năm 2023 -2024 -2025 theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 97 về việc điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk 2023

Ngày đăng: 14/03/2023 15:59