Thêm mới yêu cầu cập nhật chỉ số

Hình ảnh Chỉ số và số hiệu đồng hồ phải rõ ràng.
hủy