Công văn đi 255 về việc giải trình về lợi nhuận sau thuế ở BCTC bán niên năm 2023 có sự chênh lệch trước và sau soát sét từ 5% trở lên

Ngày đăng: 14/08/2023 08:00