Thông báo về việc triển khai không thu tiền nước tại nhà khách hàng kể từ ngày 01-11-2022

Ngày đăng: 25/10/2022 10:13