CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch - Áp dụng từ ngày 24/12/2017
21/12/2017 14:12

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty TNHH MTV
Cấp nước và ĐTXD ĐăkLăk - áp dụng từ ngày 24/12/2017
 

CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN