CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Thông báo: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk 22/05/2019

* Tài liệu Đại hội:

1- Nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

2- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
 , Phiếu ứng cử, đề cử - Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông - Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT/BKS

3- Thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

4- Các tờ trình Đại hội :

(1). Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

(2). Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 - 2021

(3). Tờ trình chọn công ty kiểm toán BCTC năm tài chính 2019

(4). Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2019

(5). Tờ trình số lượng thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023

5- Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

6- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

7-Thư mời cổ đông họp :

(a). Thư mời họp Hội đồng cổ đông
(b). Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự DHDCD thành lập
(c). Phiếu góp ý DHDCD thành lập