CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Thông báo: bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và ĐTXD Đắk Lắk
03/01/2019 10:38

 

 Các tài liệu thực hiện công bố thông tin đấu giá DAKWACO:

1.     Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 17/05/2016 v/v cổ phần hóa

2.     Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 v/v điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

3.     Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 v/v điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

4.     Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 v/v phê duyt giá tr doanh nhip

5.     Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 17/08/2018 v/v phê duyệt phương án sử dụng đất

6.     Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 v/v phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa

7.     Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 28/09/2018 v/v phê duyệt phương án sử dụng lao động

8.     Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa

9.     Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa (tiếng Anh)

10.   Bản công bố thông tin bán đấu giá

11.   Bản công bố thông tin bán đấu giá (tiếng Anh)

12.   Phương án cổ phần hóa

13.   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

14.   Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần

15.   BCTC kiểm toán năm 2015

16.   BCTC kiểm toán năm 2016

17.   BCTC kiểm toán năm 2017

18.   BCTC 9 tháng năm 2018

Các tài liệu được Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM ban hành:

1.     Thông báo bán đấu giá

2.     Thông báo bán đấu giá (tiếng Anh)

3.     Quy chế bán đấu giá

4.     Mẫu đơn đăng ký

Link tham khảo: (click tại đây)
 
 
 
 
 
CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN