CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
Thông báo điều chỉnh giá nước sạch 8/2017

 

   THÔNG BÁO
Việc điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đăk Lăk,
đối với các đối tượng Hành chính - sự nghiệp, Sản xuất vật chất, Kinh doanh, Dịch vụ