CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
QUYẾT ĐỊNH về việc Quy định giá nước sạch sinh hoạt

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định giá nước sạch sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk