CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐQT V/v: Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP Cấp nước Đắk Lắk & TB 04 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
05/01/2022 18:59

6789Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐQT V/v: Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP Cấp nước Đắk Lắk

 

 

6789Thông báo 04 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN