CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Hồ sơ tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP cấp nước Đắk Lắk
01/04/2022 08:24

6789 NGHỊ QUYẾT về việc thông qua các nội dung tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
1.  THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
2.  GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
3.  CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
4.  QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
5.  BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
6.  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
7.  BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
8.  TỜ TRÌNH về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty
9.  TỜ TRÌNH về việc: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
10. TỜ TRÌNH về việc: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
11. PHIẾU THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
12. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2021
13. (DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN