CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Thông báo: Mời họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk 24/06/2019
13/06/2019 10:32

 

* Tài liệu Đại hội:

1- Nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

2- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
 , Phiếu ứng cử, đề cử - Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông - Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT/BKS

3- Thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

4- QUYẾT ĐỊNH về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

5- Các tờ trình Đại hội :

(1). Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

(2). Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

(3). Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2019 - 2021;

(4). Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán BCTC  năm 2019;

(5). Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;

(6). Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019;

(7). Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023

...

6- Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

7- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

8- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

9-Thư mời cổ đông họp :

 
CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN