CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk có trụ sở chính đặt tại Số 339 Tôn Đức Thắng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk; được khai mạc vào lúc 08 giờ 10 phút ngày 24/06/2019 tại Hội trường Công ty, Số 339 Tôn Đức Thắng, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk – trên cơ sở vốn điều lệ 315.200.000.000 đồng.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.
Biên bản và nghị quyết đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

* Tài liệu Đại hội:

1- Nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

2- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk 
 , Phiếu ứng cử, đề cử - Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông - Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT/BKS

3- Thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

4- QUYẾT ĐỊNH về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

5- Các tờ trình Đại hội :

(1). Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

(2). Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

(3). Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2019 - 2021;

(4). Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán BCTC  năm 2019;

(5). Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;

(6). Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019;

(7). Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023

...

6- Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

7- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

8- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

9-Thư mời cổ đông họp :